проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,
финансиран по Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд

Целеви групи:
--ученици в риск от отпадане;
--ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на бразование ;
--ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
--педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.)

СУ "Стефан Караджа" предлага допълнително убучение на ученици от следните групи

Допълнително обучение по Математика на група ученици от 10 клас с ръководител: г-жа Марияна Вълчева Програма и График

Допълнително обучение по История и цивилизации на група ученици от 10 клас с ръководител: г-жа Станка Станкева

Програма и График

Допълнително обучение по Български език и Литература на група ученици от 8 клас с ръководител: г-жа Светла Сирачкова

Програма и График
Допълнително обучение по Математика на група ученици от 7 клас ръководител: г-жа Лиляна Димитрова Програма и График
Допълнително обучение по Английски език на група ученици от 12 клас с ръководител: г-жа Вера Петрова Програма и График
Допълнително обучение по География на група ученици от 8 клас с ръководител: г-жа Росица Димитрова Програма и График
Допълнително обучение по Биология и Здравно образование на група ученици от 12 клас с ръководител: г-жа Галя Николова Програма и График
Допълнително обучение по Английски език на група ученици от 12 клас с ръководител: г-жа Вера Петрова Програма и График