Теми на обученията:

Тема 1 : Презентационни умения

Тема 2 : Вербална и невербална комуникация

Място на провеждане:

Град Хисаря , хотел Аугуста

Период на провеждане:

01 - 03 април 2022 година.

Начален и краен час на обучението:

начало - 01. 04. 2022г. - 16, 30 ; край - 02. 04. 2022г. 18, 30

Обучителна институция:

Център за квалификация Успех

Брой педагогически специалисти заявили желание:

26 преподаватели от СУ "Стефан Караджа"