правилник за дейността на училището

самостоятелна форма на обучение

класно ръководство

график за класните работи
Стратегия за развитие 2023-2027
Учебен план 5-7 клас
Учебен план 8-12 клас
Годишен план за дейността 2023/2024
Етичен кодекс
Механизъм за противодействие на училищен тормоз
Правилник за въртешен трудов ред

План за квалификационна дейност

Вътрешноинституционална квалификация

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ "Стефан Караджа"
Държавен план прием
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ