Публична покана от 28.05.2014год.

Решение.doc

Указания и условия за участие.doc

Прил.1-оферта и списък документи.doc

Прил.2-админ.сведения.doc

Прил.3-декл.за запознатост.doc

Прил.4-декл.обороти.doc

Прил.5-декл.транспортни ср..doc

Прил.6-декл.изпълн.договори.doc

Прил.7-декл.персонал.doc

Прил.8-декл.чл.47,ал.1 и 2.doc

Прил.9-декл.чл.47,ал.1,т.1 и ал.2,т.2 и т.5.doc

Прил.10-декл.чл.47,ал.5.doc

Прил.11-договор.doc

Прил.12-декл.приемане усл.на договора.doc

Прил.13-техн.предложение.doc

Прил.14-ценова оферта.doc

Договор от 10.07.2014г.