стипендии
график на учебните занятия

правилник за безопасни условия на обучение,възпитание и труд
план за защита на учениците при бедствия и аварии

ваканции и важни дати
родителски срещи